Za dva dana promenite perspektivu
i otkrijte nova rešenja.

Lean
synchronicity

Dvodnevna radionica

Lean koncept ima za cilj da uskladi procesne tokove u organizaciji koji su danas pod velikim pritiskom promenljivih zahteva tržišta, razvoja tehnologije i potreba zaposlenih. Iz tog razloga postoji veliki broj činilaca koje je potrebno u isto vreme uskladiti kako bi procesi bili profitabilni, aktivnosti obavljale efikasno i prilagođene čoveku koji ih obavlja.

Lean pristup postavlja čoveka u centar jer je to jedini način da se kompanija prirodno razvija. Čovek je jedini element u procesu koji se ne može kupiti, ali se može uključiti i samo tako dolaziti do vrhunskih rezultata.

Koji je stvarni potencijal unapređenja je sakriven iza paradigmi naših zaposlenih. Pre otkrivanja ,,Kako?”, potrebno da otkrijemo zašto ne krećemo lako u promene. Preko primera iz prakse, diskusije i vežbi stvari postaju jasne, predloženi proces promena postaje logičan i počinje da se dešava bez pritiska. Prebrzo, a još više, akcije preko reda prave frustraciju, osećaj nesigurnost i gubitak želje da se istražuje, a osnovni preduslov da bi se pomerili sa mesta, da bi krenuli napred je radoznalost i želja da se igramo sa mogućnostima koje su ispred nas. Svaki čovek u sebi ”krije” barem jedno dobro rešenje. Zamislite da svaki zaposleni u vašoj kompaniji sprovede to ”jedno dobro” rešenje, kako bi to izgledalo?

LEAN MDC metodologija

Pristup koji je razumljiv i primenljiv na svim organizacionim nivoima. Procesi predstavljaju ,,krvotok” kompanije, a struktura je ta koja treba da ih podrži i omogući efikasan tok. Međutim danas najčešće imamo slučaj da se procesi prilagođavaju ,,zidovima”, hijerarhijama i odnosima između sektora. Kako prepoznati paradigme i na koji način prevazilaziti prepreke na putu do ZEN-a je uvodna tema Lean & Kaizen radionice.

Zašto radionica?

Učesnici dobijaju mogućnost da testiraju primenljivost predstavljenih metoda i tehnika kako kroz praktične vežbe i radionicu, primere iz prakse, tako i kroz analizu i unapređenje sopstvenih procesa, poslova i procedura. Podeljeni u timove zajedno sa predavačem prolaze jedan ciklus – LEAN koncepta: Analiza – Traženje rešenja – Sprovođenje, kako bi na praktičan način uvideli mogućnosti poboljšanja poslova i procedura koje obavljaju u kompaniji. Učesnici sami biraju i paralelno rade mapiranje i analizu željenog procesa i fokusiranje na „Rasipanja” u procesu. Postavljamo pitanja i dobijamo specifične odgovore, kako krenuti u promene, kako smanjti troškove, koja su najveća ,,Rasipanja” u procesu i uzročnici ,,uskih grla”.

Jedan od glavnih razloga zašto je potrebno da prvo uvedemo Lean procesno razmišljanje je otklanjanje ”šumova” koji omogućavaju da se Kaizen koncept na pravi način implementira u čitavu kompaniju. Znati posmatrati proces, zajednički fokus svih sektora, uz pomoć u praksi proverenih metoda i tehnika dolazimo u poziciju da možemo birati pravac i brzinu razvoja kompetencija svih zaposlenih u kompaniji. Na radionici se predstavljaju metode i tehnike koje smo uspešno koristili i unapređivali više od 25 godina u preko 80 kompanija. Rezultati primene u praksi i interaktivne  vežbe bez obzira na nivo znanja učesnika bude ideje o mogućnostima unapređenja u sopstvenoj kompaniji.

“Tamo gde se stvara vrednost”

Rasipanje su aktivnosti koje stvaraju dodatni trošak, produžavaju vreme trajanja obavljanja posla i ”zarobljavaju” dodatne resurse.
U ovaj mod upadamo svaki put kada nešto tražimo, ponavljamo, čekamo, ponavljamo, pravimo greške, gomilamo, zaobilazimo, dodatno radimo, proveravamo, itd.
Najveći potencijal unapređenja je ,,primećivanje” Rasipanja u procesima, odnosno njihovo smanjenje ili eliminisanje, a zato prvo treba videti koliko ih stvarno ima i koji su uzročnici. Kroz vežbe: ,,Kanban – Just in Time kutije” , ,, MTM”, ,,5S LEGO”, ,,MDC mapiranje mog procesa” itd., učesnici iskustveno dobijaju nove perspektive i uvid o sopstvenim potencijalima unapređenja. Kao ,,domaći” učesnici radionice dobijaju zadatak da samostalno sprovedu Analizu aktivnosti u sopstvenoj kompaniji koja na odabranom području činjenično pokazuje potencijale unapređenja.

MDC – Jasna slika procesa

Pošto se pokrenu jedan po jedan, projekti unapređenja se mogu odvijati paralelno podržavajući jedan drugog.
Procesi promena treba da omoguće veću procesnu sinhronizaciju koja se ogleda kroz efikasnije obavljanje poslova, eliminisanje aktivnosti koje ne donose vrednost, smanjenje troškova i dužine procesnih tokova, rad sa više kreativnosti i entuzijazma i skladnije tokove između sektora – Povećanje produktivnosti.
Ali pod jednim uslovom, da procese kreiraju oni koji ih i obavljaju jer oni i jesu nosioci promena jer bez njih ni jedno implementirano rešenje nije održivo, pogotovo kada govorimo o kontinualnom poboljšanju. Zato razvoj odnosa između zaposlenih i njihove kreativne komunikacije nosi najveći potencijal za unapređenje procesa.
Tek na takvoj osnovi se može postaviti Lean & Kaizen sistem kontinualnog unapređenja.

Po principu GPS-a, potrebna nam je mapa područja po kojoj se krećemo, da znamo gde se sada nalazimo, da bi mogli da odredimo najkraću putanju do mesta gde želimo da stignemo. U pomoć nam dolaze Lean alati koji nam pomažu da otkrijemo mesta potencijalnog poboljšanja, prepišemo terapiju i krenemo u promene. Lean mapiranje procesa i procedura – Method Design Concept – redizajn metoda sa fokusom na smanjenje ili eliminisanje aktivnosti koje ne stvaraju vrednost – „Rasipanja“.

Kanban & Poka Yoke & Heijunka

Cilj ovih alata je praćenje i upravljanje tokovima u proizvodnji. Pravi materijal / informacija, u pravim količinama, u pravo vreme. U svakodnevnom radu potrebno je da balansiramo poslove između sebe, da imamo mogućnost da posmatramo šta nam dolazi, kome predajemo i da li nas neko čeka, da međusobno komuniciramo po pitanju aktuelnih stvari i predviđamo ,,uska grla” kako bi izbegli zastoje, čekanja, gomilanja i kašnjenja.

5S & MTM & ErgoSAM

Kaizen organizacija i sistematizacija radnog mesta po 5S principima u cilju kreiranja efikasnog radnog mesta, 

MTM – Method Time Measurement,  racionalizacija mikro aktivnosti u cilju povećanja efikasnosti operatera, 

EgoSAM ima za cilj prilagođavanje radnog mesta operateru u cilju smanjenja zamora i eliminisanja povreda.

Analiza aktivnosti & 5Why & Fishbone

Analiza aktivnosti je metod uz pomoć kojeg možemo za nekoliko dana dobiti tačnu i objektivnu specifikaciju „nevidljivih” rasipanja i gubitaka u procesima koji se odvijaju u kompaniji. Bez obzira da li govorimo o procesu kreiranja proizvoda ili usluge sve aktivnosti koje posmatramo možemo podeliti u 3 kategorije, Bazne, Pomoćne i Rasipanja. Saznavanjem procenta učešća Rasipanja dobijamo potencijal mogućnosti unapređenja kao i uzroke nastanka istih. Kroz statističko posmatranje i analizu poslova – Analiza aktivnosti, 

U pomoć 5Why i Fishbone tehnike dolazimo do konkretnih mesta za poboljšanje, uzroka i redosleda akcija koji će za najkraće vreme pokrenuti zamajac promena u kompaniji.

Benefiti za kompaniju

  • Podizanje nivoa motivacija i jasna opredeljenost svih da se započne rad na unapređenju efikasnosti rada.
  • Uočavanje i definisanje potencijalnih mesta za poboljšanje u cilju efikasnijeg obavljanja poslova npr.procesa nabavke, prodaje, planiranja, tehnologije, sastanka predprodukcije, isporuke, skladištenja, naplate, proizvodnje, itd).
  • Konkretne ideje i odgovori, kako organizovati efikasan prostor, kako konstruisati efikasniji metod rada, kako uspostaviti fleksibilan proces, kao odgovor na česte promene,…
  • Timsko rešavanje problema i uspostavljanje kontinualnog unapređivanja kroz Kaizen timove i sistem predloga i nagrađivanja
  • Uspostavljanje sistema za praćenje kretanja proizvoda/dokumentacije u cilju smanjenja nagomilavanja i skraćenja protočnog vremena.
  • Pristupi za uočavanje uskih grla, uzročnika kašnjenja, grešaka i vraćanja proizvoda u lancu procesa.
  • Dobijanje jasne slike procesa, gde su jasno označene/odvojene aktivnosti koje stvaraju i ne stvaraju vrednost, omogućava da se jednostavno određuje kretanje procesa, prioriteti, redosled promena, unapređenja i preraspodele operatera i njihovih aktivnosti
  • Skraćenje ukupnog vremena procedura i rutinskih poslova kao što su npr: traženje podataka, upisivanje podataka/popunjavanje formulara i sl.
  • Povećanje kvaliteta odluka bržom i boljom povezanošću između sektora.